Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of Muamalat Administrations with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6345001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

Download Programme Structure

The Muamalat Administration Programme in USIM has been established by harmonizing the Fiqh (Jurisprudence) with Fiqh Muasir (Contemporary Jurisprudence) knowledge. The concentration of teaching and learning process is based on the Quranic versus and evidence from other Islamic traditions related to economics.

The graduates who are produced by the programme are expected to master the theoretical aspect of knowledge and practical skills, and later to practice these elements in their daily life, at the individual and societal level.

Market demand from society and industry for muamalat administration education and graduates who have the background in muamalat discipline is very high. The public and commercial sectors in fact cannot grow very well without the support from competence Muslim professional in this area.


HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

HPP1

Mampu mensintesis dan mengamalkan integrasi ilmu naqli dan aqli, kefahaman yang mendalam terhadap konteks ilmu yang dipelajari, disamping mendapat pengalaman industri sebagaimana yang diperluaskan dalam konteks Muamalat bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti kepada kerajaan, agensi kerajaan, dan semua industri yang berkaitan di dalam dan luar negara.

HPP2

Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan pelbagai masalah ummah yang melibatkan pelbagai isu dan bidang khususnya dalam bidang Muamalat melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara pengurusan yang rapi dan efektif.

HPP3

Mempunyai kehendak yang tinggi untuk mengembangkan tahap keilmuan dan pengembangan kemahiran dalam pelbagai bidang pentadbiran Muamalat dengan berlatarbelakang kan kemahiran ICT yang mampu mengembangkan tahap profesional yang ada.

HPP4

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai positif dalam diri seperti menghayati nilai-nilai agama, beretika tinggi, bersikap profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat dan semua pemilik taruh

 

HASIL PROGRAM (PO)

HP1

Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang muamalat. (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)

HP2

Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan dalam pelbagai cabang industri. (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal / Praktikal / Psikomotor).

HP3

Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi. Sedia bekerja secara berkumpulan dalam pelbagai disiplin. (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)

HP4

Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat. (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)

HP5

Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah. (LO5/PO5: Kemahiran berkomunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)

HP6

Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari dalam bidang muamalat. (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)

HP7

Berkebolehan dalam menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)

HP8

Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)

CAREER PROSPECTS

Eksekutif Auditor, Eksekutif Pembangunan Perniagaan

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STAM
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2021 dan 2020.

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA/ ILKA/ IPTS atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

atau

Lulus Peperiksaan STPM tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Matrikulasi/ Asasi tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

STAM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

atau

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/ GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus peperiksaan STPM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

ATAU

MATRIKULASI
Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

STAM
STAM tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

ATAU

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA.

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan 
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam TIGA (3) mata pelajaran di peringkat SPM :

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan / Ekonomi / Perniagaan / Ekonomi Asas / Pengajian Keusahawanan / Perdagangan
 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (komunikasi) / Al-lughah Al-arabiah Al-mu'asirah / Turath Bahasa Arab / Al-adab Wa Al-balaghah

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam DUA (2) mata pelajaran di peringkat SPM :

 • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syari'ah Islamiah / Pendidikan Al-quran Dan Al-sunnah / Hifz Al Quran / Maharat Al Quran / Usul Al-din / Al-syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath Al-quran Dan Al-sunnah / Manahij Al-'ulum Al-islamiah

4. Mendapat sekurang-kurangnya BAND 2.0 untuk keputusan yang diperolehi mulai sesi 1 Tahun 2021 atau BAND 2 untuk keputusan Tahun 2020 dan sebelum dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/ Accounting/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Financial Accounting/ Management Accounting/ Business and Technology

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan 
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/ 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al-Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/ 8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan 
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan STPM 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan STAM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi/ Ekonomi Asas/ Perniagaan/ Perdagangan 
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan Matrikulasi/ Asasi 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/ Accounting/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Financial Accounting/ Management Accounting/ Business and Technology

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Lulus program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan ke atas

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Tamhidi dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

 • Business Mathematics/Prinsip Perakaunan/Ekonomi/Pengurusan Perniagaan

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda

 

Semester Pertama Sahaja

Yuran Pendaftaran

RM 1,110.00

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 550.00

 

Bayaran Berulang Setiap Semester

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 550.00

* Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan

Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

Permohonan adalah terbuka kepada:

 • Kategori STPM
 • Kategori Matrikulasi / Asasi
 • Kategori STAM
 • Kategori Diploma UA / Politeknik
 • Kelayakan Setaraf
  • A Level
  • Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)
  • STPM (Bukan Tahun Semasa)
  • Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)
  • STAM (Bukan Tahun Semasa)

Secara atas talian di laman: UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)

 

Permohonan UPUOnline bagi kemasukan Sesi Akademik 2023/2024: 7 Februari  sehingga 28 Mac 2023

 

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel ug@usim.edu.my atau telefon +606 798 8328 / +606 798 8331

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1. Obtained at least a Grade B (3.00) at A-Level/equivalent in the following subjects:
  • Mathematics
  • Economics / Business Studies
 2. Diploma candidates obtained at least CGPA 2.70/4.00
 3. Must obtain at least BAND 3.0 (MUET) / IELTS 4.0, TOEFL iBT 30 / equivalent
 1. Applicants shall show evidence of proficiency in ENGLISH LANGUAGE* based on the following criteria:
  • minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English.

   *Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.

 2. Applicants shall show evidence of proficiency in ARABIC LANGUAGE based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University

Fee Structure for Bachelor's Programme Academic Session 2021/2022

 

First Semester Only

Registration Fee

RM 1,100.00

Residential College Fees

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 2,750.00

 

Recurring Pay Every Semester

Residential College Fees*

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 2,750.00

* If staying at the Residential College

Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/) to apply for Undergraduate programmes.


For any enquiries regarding International admission, please contact :
Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid (+606-798 8331) / Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (+606-798 8328) or email to ug@usim.edu.my

 

For information related to visa and student pass, please refer USIM 'Alamiyyah (International Office) at visa@usim.edu.my

Contact Us

Centre for Academic Management
Division of Undergraduate Studies
Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800,  Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328
Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my