Matematik Kewangan

Matematik Kewangan

Sarjana Sains dalam Matematik Kewangan

Pengenalan

Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menawarkan Sarjana Sains dalam Matematik Kewangan melalui mod campuran. Program ini menggabungkan pengetahuan Sains Matematik, look Statistik, Ekonomi, Kewangan dan Teknologi Maklumat (IT) menjadi ilmu Matematik Kewangan dengan mengambil kira aspek etika dan tanggungjawab sosial.


Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknikal yang kukuh dan mampu memenuhi keperluan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri di dalam negara dan pasaran global. Graduan dari program ini juga turut dilatih menjalankan penyelidikan dan pembangunan disamping melaksanakan fungsi dan tangungjawab profesional yang berkaitan dengan bidang Matermatik Kewangan.

 Objektif

 • Melahirkan graduan yang dapat menggabungkan serta menggunakan pengetahuan dan pengalaman kajian makmal dalam bidang Matematik Kewangan bagi menghasilkan penyelidikan yang bermutu di samping memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada agensi kerajaan, sektor pendidikan, organisasi penyelidikan dan pelbagai industri, seperti kewangan, perbankan, takaful, insurans dan pelaburan di peringkat tempatan atau antarabangsa.
 • Menghasilkan graduan yang mampu memimpin dan melibatkan diri dalam kerja berpasukan bagi menyelesaikan masalah serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru di dalam atau di luar bidang ilmu melalui kebolehan berkomunikasi secara berkesan.
 • Melahirkan graduan yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kebolehan dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi menghasilkan peluang perniagaan dalam sektor pendidikan, organisasi penyelidikan dan pelbagai industri, seperti kewangan, perbankan, takaful, insurans dan pelaburan di peringkat tempatan atau global.
 • Menghasilkan graduan yang mengamalkan nilai-nilai etika dan profesional dalam memberikan perkhidmatan kepada sektor pendidikan, organisasi penyelidikan dan pelbagai industri, seperti kewangan, perbankan, takaful, insurans dan pelaburan di peringkat tempatan atau global.

Penyelidikan

Tajuk projek penyelidikan akan dipersetujui bersama di antara calon dan Penyelia. Pelajar akan mempunyai peluang untuk membangunkan pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi mereka dengan menjalankan penyelidikan dan membentangkan hasilnya. Bidang pengkhususan penyelidikan semasa meliputi bidang seperti:

 • Takaful
 • Insurans
 • Kewangan
 • Perbankan
 • Pelaburan
 • dan lain-lain

Tempoh Pengajian

Program ini dijalankan berdasarkan sistem semester dan ditawarkan secara sepenuh masa dan separuh masa.

 • Satu tahun enam bulan (1½ tahun = 18 bulan) bersamaan tiga (3) semester secara sepenuh masa;

Atau

 • Minimum dua tahun (2 tahun = 24 bulan) bersamaan empat (4) semester secara separuh masa

 

Syarat Kemasukan

Ijazah Sarjana

 • Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan) dengan minimum 2.75 PNGK dari USIM;
 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari bidang sains yang sesuai dan gred yang baik, atau kurangnya jayyid dan di atas; atau PNGK = 2.75/4.00 dan ke atas; atau PNGK 3.00/5.00 dan ke atas; atau 60% dan ke atas dari Institusi Pengajian Tinggi yang tinggi yang diiktiraf pembelajaran oleh Senat.
 • Calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 2.50 PNGK juga layak jika mereka mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman kerja atau telah menjalankan penyelidikan dan menghasilkan penerbitan dalam bidang yang berkaitan.
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan pengalaman profesional yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat.

Keperluan Bahasa

 • Pemohon dikehendaki untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Bagi mereka yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Inggeris dan bagi mereka yang penulisan disertasi dalam bahasa Arab perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Arab. Bukti kecekapan hendaklah dilampirkan bersama borang permohonan.
 • Pemohon boleh mengemukakan markah yang diperoleh dalam TOEFL atau IELTS atau MUET atau ujian lain yang berkaitan yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat untuk memenuhi kehendak perenggan (i) di atas.
 • Pemohon yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk mendapatkan skor sebanyak-kurangnya 510 dalam TOEFL (kertas) atau 180 dalam TOEFL (computer-based) atau 64 dalam TOEFL (berasaskan internet) atau Band 5 dalam IELTS atau Band 3 dalam MUET.
 • Pemohon bagi kursus yang dijalankan dalam Bahasa Inggeris perlu untuk memenuhi keperluan kemahiran dalam bahasa Arab, dan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat perlu menduduki ujian penempatan. Ujian penempatan akan menentukan modul yang perlu diambil oleh pemohon. Pemohon boleh dikecualikan atau perlu untuk mendaftar dan lulus modul bahasa Arab yang ditetapkan oleh Senat.

 

 Struktur Kurikulum Sarjana Sains (Matematik Kewangan) 2016/2017

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,