Sains Komputer

Sains Komputer

Sarjana Sains Komputer (Keselamatan & Jaminan Maklumat)

No Rujukan Perakuan Akreditasi MQA :  MQA/FA1507

Pengenalan

Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menawarkan Sarjana Sains Komputer dalam bidang Keselamatan & Jaminan Maklumat melalui mod campuran. Program ini menggabungkan konsep asas dan amalan-amalan keselamatan komputer dari bidang Teknologi Maklumat, Sains Komputer dan Kejuruteraan perisian.

Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknikal yang kukuh dan mampu memenuhi keperluan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri, medical negara dan pasaran global. Graduan dari program ini juga turut dilatih menjalankan penyelidikan dan pembangunan disamping melaksanakan fungsi dan tangungjawab profesional yang berkaitan dengan bidang Keselamatan dan Jaminan Maklumat.

Objektif

 • Untuk menghasilkan graduan serba boleh yang boleh mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Keselamatan dan Jaminan Maklumat dalam menghasilkan produk, perkhidmatan dan penyelidikan berkualiti untuk agensi-agensi kerajaan, institusi penyelidikan dan industri berkaitan ICT di peringkat tempatan mahunpun global.
 • Untuk melahirkan graduan yang kreatif dalam penyelesaikan masalah dan boleh bekerja secara berpasukan dalam menyumbang idea dan pengetahuan baru dalam bidang Keselamatan dan Jaminan Maklumat melalui kebolehan berkomunikasi yang berkesan.
 • Untuk melahirkan graduan yang cintakan ilmu pengetahuan dan berkebolehan dalam menggunakan kemajuan ICT untuk menjana dan meneroka peluang-peluang perniagaan bagi sektor pendidikan, penyelidikan dan, industri berkaitan ICT di peringkat tempatan dan antarabangsa.
 • Untuk melahirkan graduan yang beretika, bertanggungjawab dan profesional dalam menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan ICT yang terbaik kepada para pelanggan.

Penyelidikan

 Tajuk projek penyelidikan akan dipersetujui bersama di antara calon dan Penyelia. Pelajar akan mempunyai peluang untuk membangunkan pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi mereka dengan menjalankan penyelidikan dan membentangkan hasilnya. Bidang pengkhususan penyelidikan semasa meliputi bidang seperti:

 

 • Animasi 3D (3D Animation)
 • Capaian Maklumat & Ontologi (Information Retrieval & Ontology)
 • Capaian Maklumat Islam (Islamic Information Retrieval)
 • e-Dagang, e-Kerajaan, e-Pembelajaran & e-Perkhidmatan (e-Commerce, e-Government, e-Learning & e-Services)
 • Hos Integriti, Pengguna & Privasi (Host Integrity, User & Privacy)
 • Islam & ICT (ICT & Islam)
 • Jumlah eksponen (Exponential Sums)
 • Kawalan capaian (Access Control)
 • Kemandirian Rangkaian & Ketahanan (Network Survivability & Resilience)
 • Kepintaran Buatan dalam Keselamatan Maklumat & Perniagaan (Artificial Intelligence in Information Security & Business)
 • Keselamatan boleh digunakan & Aspek Keselamatan Manusia (Usable Security & Human Aspects of Security)
 • Ketahanan Pengurusan & Proses-proses (Resilience Management & Processes)
 • Kriptografi & Keselamatan Pengkomputeran (Cryptography & Security Computing)
 • Kualiti Perkhidmatan (QoS) (Quality of Services (QoS))
 • Media Sosial & Rangkaian (Social Media & Networks)
 • Metrik-metrik Keselamatan, Kes-kes Keselamatan & Pengesahan formal (Security Metrics, Safety Cases & Formal Verification)
 • Multimedia & Capaian Maklumat (Multimedia & Information Retrieval)
 • Multimedia & Pengetahuan Islam (Multimedia & Islamic Knowledge)
 • Objek Pengiktirafan (Object Recognition)
 • Optimisasi & Penyelidikan Operasi (Optimization & Operation Research)
 • Organisasi Maklumat (Organization of Information)
 • Pembelajaran Mesin Statistik (Statistical Machine Learning)
 • Pemetaan Digital (Digital Atlasing)
 • Pemprosesan Imej & Imej Perubatan (Image Processing & Medical Images)
 • Pengajian Maklumat & Perkhidmatan Perpustakaan (Information Studies & Library Services)
 • Pengesahan & Kawalan capaian (Authentication & Access Control)
 • Penggalian data - Peraturan Persatuan & ontologi (Data Mining-Association Rules & Ontology)
 • Penggalian data dan Pengesanan Kode jahat (Data Mining & Malcode Detection)
 • Pengkomputeran Awan, Perisian Perosak & Pengesanan Pencerobohan (Cloud Computing, Malware & Intrusion Detection)
 • Pengkomputeran perniagaan dan Keselamatan (Business Computing & Security)
 • Pengurusan & Capaian Maklumat (Information Retrieval & Management)
 • Pengurusan & Sistem Maklumat Perniagaan (Management & Business Information Systems)
 • Pengurusan Ilmu & Pemindahan Pengetahuan (Knowledge Management & Knowledge Transfer)
 • Pengurusan Keselamatan Maklumat (Information Security Management)
 • Pengurusan Teknologi Maklumat (Information Technology Management)
 • Peningkatan Imej dan Video (Image & Video Enhancement)
 • Penyebaran maklumat (Information Diffusion)
 • Perisian Metrik (Software Metrics)
 • Perisian Pengajaran Multimedia & Reka Bentuk Pengajaran (Multimedia Courseware & Instructional Designs)
 • Perisian Perosak, Gerak balas Insiden & Sistem Kekebalan Buatan (Malware, Incident Response & Artificial Immune Systems)
 • Permodelan kebarangkalian, Kecerunan & Pengoptimasi Evolusi (Probabilistic Modelling, Gradient & Evolutionary Optimisation)
 • Permodelan Rangkaian & Kriptografi (Network Modelling & Cryptography)
 • Perpustakaan Multimedia & Keselamatan (Library Multimedia & Security)
 • Rangkaian Permodelan & Simulasi (Network Modelling & Simulation)
 • Sains Perpustakaan & Maklumat (Library & Information Science)
 • Sistem Komputer (Computer Systems)
 • Sistem Terbenam (Embedded Systems)
 • Spam Web (Web Spam)
 • Tweet propagasi, Blog, Tindakan Kolektif & Perhatian (Tweet Propagation, Blogs, Collective Action & Attention)

 

Tempoh Pengajian

Program ini dijalankan berdasarkan sistem semester dan ditawarkan secara sepenuh masa dan separuh masa.

 • Satu tahun enam bulan (1½ tahun = 18 bulan) bersamaan tiga (3) semester secara sepenuh masa;

Atau

 • Minimum dua tahun (2 tahun = 24 bulan) bersamaan empat (4) semester secara separuh masa

 

Syarat Kemasukan

Ijazah Sarjana

 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) dengan minimum 2.75 PNGK dari USIM;
 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian yang sesuai dan gred yang baik, atau kurangnya jayyid dan di atas; atau PNGK = 2.75/4.00 dan ke atas; atau PNGK 3.00/5.00 dan ke atas; atau 60% dan ke atas dari Institusi Pengajian Tinggi yang tinggi yang diiktiraf pembelajaran oleh Senat;
 • Calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 2.50 PNGK juga layak jika mereka mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman kerja atau telah menjalankan penyelidikan dan mempunyai hasil penerbitan dalam bidang berkaitan.
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan pengalaman profesional yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat.

Senarai kursus untuk Sarjana Sains Komputer Mod Campuran (Keselamatan & Jaminan Maklumat)

 Keperluan Bahasa

 • Pemohon dikehendaki untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Bagi mereka yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Inggeris dan bagi mereka yang penulisan disertasi dalam bahasa Arab perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Arab. Bukti kecekapan hendaklah dilampirkan bersama borang permohonan.
 • Pemohon boleh mengemukakan markah yang diperoleh dalam TOEFL atau IELTS atau MUET atau ujian lain yang berkaitan yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat untuk memenuhi kehendak perenggan (i) di atas.
 • Pemohon yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk mendapatkan skor sebanyak-kurangnya 510 dalam TOEFL (kertas) atau 180 dalam TOEFL (computer-based) atau 64 dalam TOEFL (berasaskan internet) atau Band 5 dalam IELTS atau Band 3 dalam MUET.
 • Pemohon bagi kursus yang dijalankan dalam Bahasa Inggeris perlu untuk memenuhi keperluan kemahiran dalam bahasa Arab, dan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat perlu menduduki ujian penempatan. Ujian penempatan akan menentukan modul yang perlu diambil oleh pemohon. Pemohon boleh dikecualikan atau perlu untuk mendaftar dan lulus modul bahasa Arab yang ditetapkan oleh Senat.
 • MOHON SEKARANG (Kemasukan September)https://ipps.usim.edu.my/

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,